Vyhledávání

 

Jediným měřítkem kvality školy jsou děti, které se do ní těší. Doufáme, že ani v uplynulém roce jsme je nezklamaly. 

Hezké prázdninové dovolené přejeme všem a těšíme se na shledanou v školním roce 2016/17.

 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2015/2016, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

Kuřátka   

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

**********************************************************

2. třída

Sluníčka
pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena


******************************************************

3. třída

Koťátka
pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Váchová Dana  -   školnice
Teixeirová  Anna  -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2015/2016 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   Smažinková Zdena, ředitelka MŠ


Klik na nadpis článku

.

PŘEDÁVÁNÍ ČIPŮ

05.08.2016 09:03
DNE 30. 08. 2016 od 14.00 hod. do 16.00 hod./úterý/ : VRÁCENÍ ČIPŮ - rodiče, jejichž dítě ukončilo předškolní vzdělávání v MŠ a PŘEDÁNÍ ČIPŮ RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ. Upozorňuji rodiče, že za každý "zakoupený" čip jsou po celou dobu odpovědni, PŘI ZTRÁTĚ ČIPU je třeba ztrátu neprodleně nahlásit...

PLATBA ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO - PRÁZDNINY 2016 - PRO DĚTI Z JINÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

14.06.2016 10:58
Stravné a školné za červenec a srpen 2016 se počítá dohromady. Rodiče zaplatí hotově v září po domluvě s vedoucí ŠJ - v úřední dny - každý čtvrtek v měsíci: 14.00 - 16.00 hodin.

VRÁCENÍ ZÁLOH NA STRAVNÉ

14.06.2016 10:51
Vrácení záloh na stravné proběhne v říjnu - na účty. Rodiče, kteří zaplatili hotově nebo složenkou, si vyzvednou zálohu v říjnu u vedoucí stravování: vždy v úřední den - každý čtvrtek v měsíci od 14.00 - 16.00 hodin. V případě nesrovnalostí a problémů - volejte paní Kozmíkové, vedoucí ŠJ. telefon:...

PLATBA ŠKOLNÉHO - PRÁZDNINY 2016

03.06.2016 12:44
  červenec:  2016 -         143,- Kč – všechny děti /i když není dítě přítomno ani 1 den v MŠ/                           a děti s odkladem školní docházky  ...

FOTOZPRÁVA Z ŠVP

01.06.2016 15:32
V sekci FOTO je fotoreportáž z školy v přírodě.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

29.03.2016 13:40
Výsledky přijímacího řízení budou v sekci PROVOZ, až do konce školního roku.. Jsou zde identifikační a registrační čísla přijatých dětí. Žádám rodiče, jejichž dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 i na jinou mateřskou školu a pokud do MŠ ZLÍN, ČESKÁ 4790 NENASTOUPÍ,...

PŘERUŠENÍ PROVOZU - LETNÍ PRÁZDNINY 2016

09.02.2016 09:45
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY v době letních prázdnin:  01. 07 -  24. 07. 2016  a  22. 08. - 31. 08. 2016. Tato skutečnost byla projednána se zřizovatelem. Podrobné informace čtěte v sekci PROVOZ a na nástěnkách v šatnách tříd.