Vyhledávání

Přejeme všem hezký, prodloužený víkend a zejména pro ženy, obdařené čarovnými schopnostmi, tady máme výstrahu dopravního inspektorátu a hasičů: 

POZOR PŘI PRŮLETU NAD OTEVŘENÝM OHNĚM !

 

NOVINKY OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18

Předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ je povinné!!!

Zákonný zástupce dítěte je povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. 

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v MŠ ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová MŠ), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona. Školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. 

V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro šk. rok 2017/2018 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu spádové MŠ, na které se bude od 1. 9. 2017 vztahovat povinné přeškolní vzdělávání  - děti, které k 31. 8. 2017 dovrší věk minimálně 5 let. Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno v následujících letech.

SPÁDOVOST PRO MŠ ZLÍN, ČESKÁ 4790
ulice: 

Bojníková, Česká, Jílková, Kocanda, Křiby, Lipnicová,Mezihoří, Moravská, Na Valech, Nad Dolinou, Ocúnová, Ovsíková, Pasecký žleb, Plesníkova, Pod Kocandou, Pod Křiby, Psárková, Slezská, SNP, Valachův žleb, Valy I-III, Vejvanovská, Voženílkova, Zelinova.

A nyní již k vlastní proceduře, která bude probíhat elektronicky, a to pro všechny MŠ, na této webové adrese:

 

Tady naleznete veškéré instrukce a podrobné postupy. (detailněji už to snad ani nejde). Vše je intuitivní, takže se vám bude, v tomto prostředí pracovat velmi snadno. Přesto si dovolím ještě jednou zopakovat chronologický sled celého přijímacího řízení.
 

1.fáze: REGISTRACE 18.4.- 8.5.2017

Na zmíněné webové adrese, se nejprve zaregistrujete Vy. Registraci musíte aktivovat dle pokynů ve zprávě, která Vám obratem dorazí na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Až po této aktivaci je možné vytvořít přihlášky, pro libovolný počet dětí. Ty pak umístíte do požadované MŠ, popřípadě i více MŠ. Nemusíte se nervovat, jestli provedete registraci první nebo poslední den, stanovené lhůty..Na konečné pořadí nemá datum registrace vliv.

 

Přihlášku (do každé požadované  MŠ zvlášť) vytisknete, zkontrolujete a

 

 

i s dítětem navštívíte lékaře, který musí potvrdit přihlášku. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

 

 

2.fáze: PŘEDÁNÍ 9.5.2017 od 8.00-12.00 a 13.00-16.00 hod.

Předání proběhne v MŠ Zlín, Česká 4790, v ředitelně školy. Zákonný zástupce dítěte osobně přinese vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost. Při převzetí žádosti obdrží zákonný zástupce REGISTRAČNÍ ČÍSLO a bude seznámen s dalším postupem. Při podání žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte.
 

3.fáze: ROZHODOVÁNÍ do 7.6.2017

o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle stanovených kritérií. Fáze rozhodování trvá 30 dnů od podání žádosti, tj. do 7. 6. 2017.

 

4.fáze: ZVEŘEJNĚNÍ

registrační čísla přijatých dětí budou zveřejněna zde na web. stránkách a na vstupních dveřích mateřské školy. Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

 

Přejeme všem účastníkům úspěšný výsledek přijímacího řízení. Věřte, že je v našem zájmu přijat všechny zájemce. Bohužel naše budova je staršího typu, tedy bez možnosti přifouknutí.


 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2016/2017, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

 

**********************************************************

2. třída


pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena

 


******************************************************

3. třída


pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

 

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Teixeirová  Anna  -   školnice
Stavělová Pavlína -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2016/2017 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   


Klik na nadpis článku

.

ANGLIČTINA - UKÁZKOVÁ HODINA - ZRUŠENA

10.04.2017 13:43
DŮLEŽITÉ: ukázková hodina angličtiny je ZRUŠENA. Důvodem je NEMOC PANÍ UČITELKY. Náhradní termín bude včas zde i na nástěnkách v šatnách tříd. Děkujeme za pochopení.  

KURZ PLAVÁNÍ - KVĚTEN 2017

16.03.2017 10:07
Informace jsou v sekci KROUŽKY.

PŘERUŠENÍ PROVOZU - PRÁZDNINY 2017

04.03.2017 08:19
Po projednání se zřizovatelem bude MŠ Česká v době letních prázdnin uzavřena: 03. 07 - 09. 07. 2017 a 31. 07. - 31. 08. 2017. O rozsahu přerušení provozu všech mateřských škol ve Zlíně jsou informace na www.mestozlin.cz, v sekci Oblast školství - informace pro občany. Pokud potřebujete zajistit...

KRÁDEŽE Z AUT

09.02.2017 09:47
Stále dochází ke krádežím z aut v době, kdy rodiče přivádí a odvádí děti z mateřských škol. POKUD UVIDÍTE PODEZŘELOU OSOBU, VOLEJTE 156 MPZ nebo 158 PČR. Policie bude okamžitě reagovat. Tuto opakovanou zprávu zaslal vedoucí odboru školství.

KONTROLA UZAVŘENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

24.01.2017 08:58
Vážení rodiče, i přes veškeré upozornění na vchodových dveřích, se neustále opakuje stejná situace - DVEŘE NEJSOU DOVŘENY!! KONTROLUJTE PŘI PŘÍCHODU DO MŠ I ODCHODU Z BUDOVY UZAVŘENÍ DVEŘÍ. JDE O BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ!! Děkujeme za spolupráci.

ZMĚNA - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - LEDEN 2017

05.12.2016 12:51
Vážení rodiče, dle novely č. 564/2006, § 6 nastává změna - úplata za předškolní vzdělávání musí být placena předem - je splatná do 15. za příslušný kalendářní měsíc. Stravné se platí jako dosud. Děkujeme za pochopení.