Vyhledávání

31. května
(úterý)

v dopoledních hodinách v MŠ

 

Mateřská škola je trojtřídní. Počet zapsaných dětí, na školní rok 2015/2016, je 84. Ve všech třídách jsou děti od 3 do 7 let. Škola se nachází v klidném prostředí vedle Centrálního parku na Jižních svazích.

1. třída

Kuřátka   

pedagogické pracovnice
Bc. Dorotíková Magdalena, Krejčí Ludmila

**********************************************************

2. třída

Sluníčka
pedagogické pracovnice:
Andrýsková Jitka, Smažinková Zdena


******************************************************

3. třída

Koťátka
pedagogické pracovnice
Bc. Gogelová Eliška, Khainová Dana

******************************************************

          Správní zaměstnanci:

Kozmíková Dana -  vedoucí stravov​ání
Vitmanová Dagmar -  hlavní kuchařka
Šolcová  Marcela -   kuchařka
Váchová Dana  -   školnice
Teixeirová  Anna  -  pracovnice na úklid


 

Mateřská škola pracuje ve školním roce 2015/2016 dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

Dvanáct měsíců
bar
evný rok očima dítěte

Krédo mateřské školy

spokojenost a úsměv na tváři dítěte - mateřská škola plná pohody"

KONCEPCE: mateřská škola vychází z výchovy dítěte v rodině, dbá na nenásilný přechod do kolektivu a tím usnadňuje dítěti první krůčky bez rodičů. Škola respektuje indiv. potřeby každého dítěte, dává dítěti dostatek podpory a péče, kterou potřebuje. Rozvíjí celou osobnost dítěte, dává mu základ pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učí dítě být samo sebou a tím ho připravuje na úspěšné zvádnutí dalších životních situací.

ZAMĚŘENÍ: rozvíjet přirozený vývoj osobnosti předškolního dítěte prožitkovým učením se zaměřením na specifické oblasti estetického cítění, respektování osobnosti dítěte a individuální přístup ke všem věkovým skupinám. MŠ bude posilovat vztahy dítěte k okolí - k osobám, přírodě i prostředí.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAHUJE 4 INTEGROVANÉ BLOKY:

1. HRY A BARVY PODZIMU

2. HRY A BARVY ZIMY

3. HRY A BARVY JARA

4. HRY A BARVY LÉTA
 

Školní vzdělávací program a jeho tématické bloky byly sestaveny dle písně "Dvanáct měsíců" - tato píseň provází celý výchovně-vzdělávací proces.

Integrované bloky jsou v jednotlivých třídách mateřské školy každoročně aktualizovány vzhledem k požadavkům dané skupiny dětí /zaměření, schopnosti dětí/

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA V JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH BUDE ZVEŘEJŇOVÁNA FORMOU NÁSTĚNEK.

Školní vzdělávací program je uložen v ředitelně MŠ i v jednotlivých třídách.Třídní vzdělávací program je v každé třídě vypracováván a aktualizován pedagogickými pracovnicemi - možnost prostudování, připomínkování, k nahlédnutí rodičovské veřejnosti.

Přeji příjemné prožití školního roku v naší mateřské škole
        
              

                                                                                                                   Smažinková Zdena, ředitelka MŠ


Klik na nadpis článku

.

PROVOZ PRO DĚTI, KTERÉ SE NEÚČASTNÍ ŠKOLY V PŘÍRODĚ

19.05.2016 10:44
Provoz mateřské školy v době od 23. 05. do 27. 05. 2016 je beze změn, pouze jde o spojení dětí do jedné třídy - KUŘÁTKA. V této třídě se budou děti scházet i rozcházet. Paní učitelka Ludmila KREJČÍ je pověřena organizačním vedením mateřské školy. 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 2016

10.05.2016 13:07
REKREAČNÍ STŘEDISKO TRNAVA - ŠKOLA V PŘÍRODĚ: finanční částku předejte proti podpisu učitelce ve třídě  od 16. 05. do 20. 05. 2016. Odjezd od budovy mateřské školy dne 23. 05 2016 v 8.30 hodin. Doprovod rodičů je nutný. Dítě bude snídat doma. Před odjezdem odevzdejte učitelkám podepsanou...

KURZ PLAVÁNÍ

14.04.2016 12:00
JARNÍ KURZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI ZAČÍNÁ dne: 06. 05. 2016. Další termíny: 13. 05., 20. 05., 03. 06. ,10. 06. 2016. Kurzovné je třeba uhradit do 22. 04. 2016 na účet: číslo účtu: 208055051/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a mateřskou školu. Po zaplacení obdržíte doklad o zaplacení pro...

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

29.03.2016 13:40
Výsledky přijímacího řízení budou v sekci PROVOZ, až do konce školního roku.. Jsou zde identifikační a registrační čísla přijatých dětí. Žádám rodiče, jejichž dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2016/2017 i na jinou mateřskou školu a pokud do MŠ ZLÍN, ČESKÁ 4790 NENASTOUPÍ,...

ATLETICKÝ KROUŽEK

03.03.2016 12:20
Pohybový kroužek probíhá každý sudý týden - ve středu. Pokud není uvedeno na nástěnkách a webových stránkách jinak, cvičíme od 15.00 do 16.00 hodin v I. třídě /"Kuřátka"/.

PŘERUŠENÍ PROVOZU - LETNÍ PRÁZDNINY 2016

09.02.2016 09:45
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY v době letních prázdnin:  01. 07 -  24. 07. 2016  a  22. 08. - 31. 08. 2016. Tato skutečnost byla projednána se zřizovatelem. Podrobné informace čtěte v sekci PROVOZ a na nástěnkách v šatnách tříd.