Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

     

      

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  a na webových stránkách mateřské školy www.msceskazlin.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 26.5.2020 do 10.06.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS4/2020/33

Přijato

 

MS4/2020/572

Přijato

MS4/2020/60

Přijato

 

MS4/2020/635

Přijato

MS4/2020/92

Přijato

 

MS4/2020/651

Přijato

MS4/2020/94

Přijato

 

MS4/2020/653

Přijato

MS4/2020/145

Přijato

 

MS4/2020/671

Přijato

MS4/2020/203

Přijato

 

MS4/2020/242

Přijato

MS4/2020/224

Přijato

 

MS4/2020/547

Přijato

MS4/2020/236

Přijato

 

MS4/2020/452

Přijato

MS4/2020/241

Přijato

 

MS4/2020/755

Přijato

MS4/2020/345

Přijato

 

MS4/2020/774

Přijato

MS4/2020/414

Přijato

 

MS4/2020/810

Přijato

MS4/2020/492

Přijato

 

MS4/2020/814

Přijato

MS4/2020/521

Přijato

 

MS4/2020/856

Přijato

MS4/2020/569

Přijato

 

 

 

 



Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace

 

   INFORMACE PRO RODIČE.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA pro rodiče nových dětí, bude v mateřské škole ve třídě SLUNÍČEK, ve čtvrtek 25. 6. 2020 v 15.00 hodin. Nutná účast alespoň jednoho z rodičů – předání rozhodnutí o přijetí /oproti podpisu/,předání nutných tiskopisů a dalších informací.

Při přijetí dítěte do více MŠ, oznamte, co nejdříve do které MŠ nastoupí dítě docházku a kde nenastoupí.

Tuto informaci nám podejte písemně na e-mailovou adresu: msceskazlin@seznam.cz nebo poštou.

V případě uvolnění místa, budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ si můžete vyzvednout osobně již 27., 28. 5. 2020 od 8.00 do 16.00 hod.,oproti podpisu u ředitelky školy.

Osobně  nevyzvednutá rozhodnutí  o nepřijetí budou zaslána doporučeně poštou. V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.    Telefon. kontakt: 776 417 669                             

 

 

 

 

INFORMACE PRO RODIČE.

Návrh TZ - zápis do MŠ.docx (14213)

 

 Průběh zápisu v naší Mateřské škole Zlín, Česká 4790

1. Pro dálkové podání přihlášky je možné využít datovou schránku školy: 7vck4k2

2. Pro využití podání přihlášky e-mailem je stanoven email:msceskazlin@seznam.cz email je nutné zaslat s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

3. Pro možnost osobního podání  stanovila ředitelka následující postup:

  • rodiče mají možnost využít rezervačního systému a to v rámci stránek www.zapisdomszlin.cz
  • žádáme rodiče o maximální využití této možnosti
  • k předání přihlášky se dostaví rodiče bez dětí a to max. 5 min před rezervovaným termínem
  • po předání přihlášky a její kontrole rodiče neprodleně opustí místo zápisu
  • místo k předání bude řádně označeno a budou respektovány všechny aktuální pokyny příslušných orgánů
  • bez rezervace v systému budou uchazeči odbaveni v pořadí příchodu
  • prosíme rodiče o respektování všech pokynů při zápisu, děkujeme

 

Další postup:

- v zákonné lhůtě zveřejní ředitel školy seznam přijatých dětí a to jednak na webových stránkách školy a také na vstupních dveřích školy

- žádáme rodiče dětí, které do naší MŠ nenastoupí, neprodleně o sdělení této informace na e-mail: msceskazlin@seznam.cz, uvolníte tak místo ostatním - nepřijatým uchazečům

- schůzka rodičů nově přijatých dětí bude svolána v závislosti na aktuálních nařízení a epidemiologické situaci - rodiče budou informováni na webových stránkách školy a vstupních dveří školy

- rozhodnutí o přijetí obdrží rodiče přijatých dětí na této schůzce rodičů, rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zaslány na adresu trvalého bydliště uvedeného v přihlášce

 

                                                             Těšíme se na setkání u zápisu...

 

 

 

 

Zápis do MŠ se uskuteční dne 13. května 2020 v čase  od 8:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:00 hodin.                                  

Co vzít s sebou k zápisu:

- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte                            k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou lékařem, nebo kopii očkovacího průkazu.

- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,             u cizinců oprávnění pobývat na území  ČR

Registrace dětí v elektronickém systému
pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

bude možná od 14. 4. do 11. 5. 2020

 

  ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Informace o zápisu do MŠ - viz odkaz na dokumenty vydané zřizovatelem MŠ, statutárním městem Zlín.


www.zapisdomszlin.cz/ 

OZV - ŠKOLSKÉ OBVODY ZŠ, MŠ.doc (95,5 kB)

V případě potřeby o doplnění informací se obraťte na ředitelku školy.

Telefonní kontakt: 577 141 257 

 

ŠKOLSKÉ OBVODY ZDE