Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Zlín, Česká 4790 , příspěvková organizace
Česká 4790
Zlín
76005

+420 577 141 257

msceskazlin@seznam.cz

ŠVP PV = Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Hlavní cíle předškolního vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu

  • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
  • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

Naše mateřská škola pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu pod názvem:

„ Společně se učíme, poznávat svět ve Zlíně“

 

Je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je zde zastoupeno všech pět oblastí, které se navzájem prolínají.

  •  Dítě a jeho tělo
  •  Dítě a jeho psychika
  •  Dítě a ten druhý
  •  Dítě a společnost
  •  Dítě a svět

 

Celoroční témata vystihují hlavní záměry mateřské školy. Tato témata jsou dále rozpracována v jednotlivých třídách v třídních vzdělávacích programech, které jsou rozvrženy na určité časové úseky. Učitelky v nich volí pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace těchto činností (formy), doplňují jej o různé akce.

Součástí je také průběžné hodnocení. 

Při své práci nabízíme kvalitní standardní a nadstandardní péči o děti mateřské školy (logopedická péče, hudebně pohybové aktivity, angličtina, keramika aj.) Rozvíjíme také tělesnou a pohybovou zdatnost dětí na zahradě MŠ, která je vybavena novými hracími prvky.

Při polodenních vycházkách do okolí (do nedalekého lesa) a citlivým přístupem i působením pěstujeme  u dětí úctu k životu, všemu živému a prosazujeme myšlenku ochrany životního prostředí.

Dalším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě - mít vztah k životu, k sobě samému, k druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní a řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí.

Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí.

Veškeré snažení všech zaměstnanců mateřské školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně spokojené a šťastné.

S tematickými částmi tohoto programu jsou rodiče podrobně seznamováni na nástěnkách u jednotlivých tříd .

 VZDĚLÁVACÍ - OBSAHOVÁ ČÁST

 INTEGROVANÉ BLOKY

1.     Já a moje místo na světě.

2.     Malovaný podzim.

3.     Zimní čarování.

4.     Vůně jara.

5.     Se sluníčkem do světa.

Integrované bloky jsou rozpracovány do jednotlivých podtémat.

Celý ŠVP PV je k dispozici v mateřské škole na nástěnce u vstupu do budovy.